HARI-HARI MULIA DI BULAN DZULHIJJAH

0
2119

Edisi Keempatbelas

1 Dzulhijjah 1427 H

22 Desember 2006 M

HARI-HARI MULIA DI BULAN DZULHIJJAH

Alhamdulillah, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah r, keluarga dan shahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari qiyamat.

Di antara karunia yang Allah I berikan kepada para hamba-Nya adalah Dia menjadikan bagi mereka musim-musim tertentu untuk menambah ketaatan. Di mana mereka memperbanyak amal-amal shalih pada waktu itu, dan berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Di antara musim-musim tersebut adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah yang Rasulullah r telah mempersaksikan bahwa hari-hari tersebut adalah hari-hari yang paling utama di dunia dan beliau menganjurkan umatnya untuk memperbanyak amal-amal shalih di dalamnya. Maka, sudah selayaknya bagi seorang muslim untuk menyambutnya dan mengisinya dengan amal-amal shalih, karena orang yang beruntung adalah orang yang bisa memanfaatkan kesempatan tersebut dan tidak membiarkannya berlalu begitu saja.

&  KEUTAMAAN 10 HARI PERTAMA BULAN DZULHIJJAH

  1. Allah I telah bersumpah dengannya.

Hal ini menunjukkan tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah karena Dzat Yang Maha Agung tidaklah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung pula.

Allah I berfirman:

???????????(1) ????????? ????? ?(2)  (

Artinya : “Demi fajar.  Dan malam yang sepuluh.” (QS Al Fajr: 1-2)

Yang dimaksud dengan layalil ‘asyr (malam yang sepuluh) dalam ayat tersebut adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini  adalah pendapat jumhur ahli tafsir.

Ibnu Katsir ???? ???? berkata: “Layalin ‘Asyr adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid, dan selainnya dari kalangan  salaf dan khalaf.” (Tafsir Ibnu Katsir (4/539))

  1. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah al ayyam al ma’lumat (hari-hari yang telah ditentukan). Allah I telah mensyari’atkan untuk memperbanyak dzikir dan mengagungkan nama-Nya pada hari-hari tersebut.

)         ???????????? ????? ??????? ??? ???????? ???????????? ????? ??? ?????????? ???? ????????? ???????????? (

Artinya : “Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari  yang telah ditentukan atas rizki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak.” (QS Al Hajj: 28)

Jumhur ulama’ berpendapat bahwa al ayyam al ma’lumat (hari-hari yang telah ditentukan) adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.

Ibnu Abbas ??? ???? ????? berkata: “Al ayyam al ma’lumat adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.”  (Tafsir At Thabari: 4/208, Fathul Bari: 2/531)

  1. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang paling utama di dunia.

???? ??????? ?????? ????? ?????? ???? ?????????? ?????? ????? ???????? ????????? ????? :  (( ???????? ???????? ?????????? ???????? ????????? ))

– ??????? ?????? ??? ?????????? –

Dari Jabir t dari Nabi r beliau bersabda : “hari-hari yang paling utama di dunia adalah 10 hari” –yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah (HR Al Bazzar dan Ibnu Hibban dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani)

Keutamaan tersebut adalah jika ditinjau dari waktu siangnya, namun jika ditinjau dari waktu malamnya maka 10 hari terakhir bulan Ramadhan lebih utama karena didalamnya terdapat lailatul qadar. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ???? ???? berkata: “waktu siang pada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah adalah lebih utama dari waktu siang sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, dan waktu malam  dari sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan lebih utama daripada waktu malam sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah.” (Majmu’ Fatawa (25/287))

  1. Di dalamnya terdapat hari Arafah

Hari Arafah adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Di dalamnya terdapat pengampunan dosa, dan pembebasan dari api neraka. Seandainya tidak ada keutamaan bagi 10 hari pertama  Dzulhijjah ini, kecuali keberadaan hari Arafah di dalamnya, niscaya telah cukup sebagai keutamaannya.

Nabi r bersabda:

((  ??? ???? ?????? ???????? ???? ???????? ????? ?????? ??????? ???? ???????? ???? ?????? ???????? , ????????? ?????????? , ????? ????????? ?????? ?????????????, ?????????? : ??? ??????? ????????? ? ))

Artinya : “Tidak ada hari yang ketika itu Allah lebih banyak membebaskan hamba dari (siksa) neraka selain hari Arafah. Dan sungguh ia telah dekat, kemudian Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikat, seraya berfirman : “Apa yang mereka kehendaki ?” (HR Muslim)

  1. Di dalamnya terdapat hari nahr (penyembelihan kurban).

Hari nahr yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, dia adalah hari haji akbar. Rasulullah r bersabda:

((  ????????? ??????????? ?????? ????? ?????? ????????? , ????? ?????? ???????? ))   (???? ??? ???? ? ??????? ????? ???????? )

Artinya : “Hari yang paling besar di sisi Allah adalah hari nahr (tanggal 10 Dzulhijjah) kemudian hari qar (tanggal 11 Dzulhijjah).” (HR Abu Dawud, An Nasa’i dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani)

6.      Berkumpulnya induk-induk ibadah di dalamnya.

Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani ???? ???? berkata: “Yang tampak dari sebab keistimewaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah karena ia merupakan tempat berkumpulnya induk-induk ibadah, seperti shalat, puasa, shadaqah, dan haji. Dan tidaklah berkumpul ibadah-ibadah tersebut pada hari-hari selainnya.“ (Fathul Bari (2/460)

&   KEUTAMAAN BERAMAL PADA 10           HARI PERTAMA BULAN DZULHIJJAH

???? ????? ???????? ?????? ????? ????????? ????? : ????? ???????? ????? ?????? ????? ???????? ????????? : ((  ??? ???? ???????? ????????? ?????????? ??????? ??????? ????? ????? ???? ?????? ??????????? – ??????? ???????? ????????? – ???????? : ??? ???????? ????? , ????? ?????????? ??? ???????? ????? ? ????? : ????? ?????????? ??? ???????? ????? , ?????? ?????? ?????? ?????????? ????????? ????? ???? ???????? ???? ?????? ???????? ))

Dari Ibnu Abbas ??? ???? ????? ia berkata: Rasulullah r bersabda: “Tiada suatu hari, amal shalih di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini” -yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah-. Mereka bertanya: “Wahai Rasulullah, tidak pula dibandingkan dengan jihad di jalan Allah?” Rasulullah r menjawab: “Tidak pula dibandingkan jihad di jalan Allah, kecuali seorang lelaki yang keluar dengan jiwa dan hartanya kemudian tidaklah kembali dengan membawa sedikitpun  dari hal itu.” (HR Bukhari)

Hadits ini menunjukkan bahwa setiap amal shalih yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah I dibandingkan jika dikerjakan diluar hari-hari tersebut. Hadits tersebut juga menunjukkan bahwa orang yang beramal pada hari-hari tersebut lebih utama daripada seorang yang berjihad di jalan Allah I yang pulang kembali dengan jiwa dan hartanya. Dan juga menunjukkan bahwa amal-amal shalih pada hari-hari tersebut pahalanya akan dilipatgandakan tanpa adanya pengecualian.

&   AMAL-AMAL SHALIH PADA 10 HARI PERTAMA DZULHIJJAH

Di antara amal-amal shalih yang dianjurkan untuk dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijah adalah :

1.      Melaksanakan manasik haji dan umrah.

Ini adalah seutama-utama amalan yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di mana orang yang melaksanakan ibadah tersebut sesuai dengan tuntunan syari’at maka dijanjikan balasan surga baginya. Rasulullah r bersabda :

((  ??????????? ????? ??????????? ?????????? ????? ??????????? , ?????????? ????????????? ?????? ???? ??????? ?????? ?????????? ))

Artinya : “Umrah yang satu sampai umrah berikutnya adalah kaffarah (penghapus dosa) antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasan yang lain kecuali surga.” (HR Bukhari Muslim)

Yang dimaksud dengan haji mabrur adalah haji yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Nabi r serta dipenuhi dengan perbuatan shalih dan kebaikan. Tidak dicampuri dengan perbuatan maksiat seperti riya’, sum’ah, perkataan  dan perbuatan keji.

2.      Berpuasa.

Disunnahkan untuk berpuasa pada sembilan hari pertama bulan Dzulhijjah.

???? ?????? ????????? ?????????? r , ??????? : ????? ???????? ????? r ???????? ?????? ??? ?????????? ???????? ???????????? ??????????? ???????? ???? ????? ??????

Dari salah satu isteri Nabi r, ia berkata: “Rasulullah r berpuasa sembilan hari pertama pada bulan Dzulhijah, tanggal sepuluh bulan Muharram,  dan tiga hari di setiap bulan.” (HR Abu Dawud dan dishahihkan Syaikh Al Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud no. 2437)

Disunnahkan pula untuk berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah yaitu pada hari Arafah dan hukumnya adalah sunnah muakkad. Hanya saja puasa pada hari Arafah ini khusus bagi orang yang tidak menjalankan ibadah haji. Adapun orang yang melaksanakan ibadah haji tidak disunnahkan untuk berpuasa.

Rasulullah r ketika ditanya tentang puasa pada hari tersebut beliau r bersabda :

((  ????????? ????????? ???????????? ?????????????? ))

Artinya : “Menghapus dosa-dosa (dosa kecil) satu tahun yang telah berlalu dan satu tahun yang akan datang.” (HR Muslim)

3.      Shalat

Shalat merupakan amalan paling utama. Oleh karena itu, sudah sepantasnya bagi seorang muslim untuk senantiasa menjaganya dengan melaksanakannya sesuai waktu, syarat-syarat, rukun-rukun serta sunnah-sunnahnya dan dengan berjamaah (bagi laki-laki). Hendaknya ia memperbanyak shalat-shalat sunnah pada hari-hari tersebut karena termasuk sebesar-besar taqarrub kepada Allah I. Rasulullah r bersabda :

((  ????? ??????? ???????? ??????????? ??????? ?????????????? ?????? ????????? ))

Artinya : “Dan senantiasa seorang hamba mendekatkan diri kepada-Ku dengan ibadah-ibadah sunnah sampai Aku mencintainya.” (HR Bukhari)

4.      Memperbanyak takbir, tahmid, dan tahlil.

???? ????? ?????? ?????? ????? ????????? ???? ?????????? ?????? ????? ???????? ????????? ????? : ((  ??? ???? ???????? ???????? ?????? ????? ????? ??????? ???????? ????????? ????????? ???? ?????? ??????????? ?????????, ????????????? ????????? ???? ????????????? ?? ????????????? ?? ????????????? ))

Artinya : “Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah dan tidak pula amal shalih lebih dicinta di dalamnya dibandingan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka perbanyaklah tahlil, takbir, dan tahmid pada hari-hari tersebut.” (HR Ahmad dengan sanad shahih)

5.      Shadaqah

Shadaqah termasuk amal shalih yang disunnahkan bagi seorang muslim untuk memperbanyak amalan tersebut pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.

Allah I berfirman :

) ??????????? ????????? ????????? ?????????? ?????? ????????????? ???? ?????? ???? ???????? ?????? ??? ?????? ????? ????? ??????? ????? ????????? ??????????????? ???? ????????????? (

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rizki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafa`at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang dzalim.” (QS Al Baqarah: 254)

Rasulullah r bersabda:

((  ??? ???????? ???????? ???? ????? ))

Artinya: “Tidaklah harta itu berkurang karena shadaqah.” (HR Muslim)

Selain amal-amal shalih yang telah disebutkan di atas, seorang muslim juga dianjurkan untuk memperbanyak  amalan-amalan lainnya pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di antaranya adalah: membaca Al Qur’an dan mempelajarinya, memperbanyak istighfar, berbuat baik kepada kedua orang tua, silaturahim, menyebarkan salam, memberikan makanan kepada fakir miskin, berbuat islah (mendamaikan) di antara manusia, amar ma’ruf nahi munkar, menjaga lisan, berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tamu, berinfaq di jalan Allah I, menyingkirkan gangguan dari jalan, memberikan nafkah kepada isteri dan keluarga, mengurusi anak yatim, menjenguk orang sakit, membantu mencukupi kebutuhan sesama kaum muslimin, bershalawat kepada Nabi r, tidak mengganggu kaum muslimin, lemah lembut kepada bawahan, menjalin hubungan baik dengan sahabat-sahabat orang tua, mendo’akan sesama muslim, menunaikan amanat, memenuhi janji, berbuat baik kepada saudara orang tua (paman dan bibi), menolong orang yang tertimpa musibah, menundukan pandangan dari melihat sesuatu yang diharamkan Allah I, menyempurnakan wudhu, berdo’a di antara adzan dan iqamat, membaca surat Al Kahfi pada hari Jum’at, menjaga shalat berjama’ah, menjaga shalat-shalat rawatib, melaksanakan shalat ied di tanah lapang, berdzikir setelah shalat, giat dalam mencari harta yang halal, menumbuhkan kebahagiaan di tengah-tengah kaum muslimin, kasih sayang kepada  orang-orang yang lemah, menunjukkan orang lain kepada jalan kebaikan, berdakwah mengajak ke jalan Allah I , jujur dalam jual beli, mendo’akan kedua orang tua, menjauhkan diri dari kebencian dan kedengkian kepada kaum muslimin, mengajarkan kebaikan kepada anak-anak, berta’awun dan  bekerja sama sesama kaum muslimin dalam kebaikan, serta amalan-amalan lain yang diajarkan dalam syari’at yang mulia ini yang merupakan sumber kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat.

Demikian pembahasan kami tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan amal-amal shalih di dalamnya. Semoga Allah I menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang mampu mengisi hari-hari tersebut dengan amal-amal shalih, dan semoga Allah I menerima amalan tersebut di sisi-Nya. Amiin Yaa Robbal ‘Alamin.

Wallahu a’lam bis shawab. Wa akhiru da’wana anil hamdu lillahi Rabbil ‘Alamin.

Disusun oleh : Nurwan Darmawan.

SHARE
Previous articleTabligh Akbar
Next articleSYAFAAT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here