Mengenal Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah

0
3011

Segala puji bagi Allah, sholawat dan salam atas Rasulullah.

Pada tulisan sebelumnya telah dipaparkan secara ringkas biografi Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Tulisan kali ini akan membahas mujadid Islam yang lainnya, yaitu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah.

Nama dan Kelahiran

Beliau adalah Syaikhul Islam, Al Hafidz, Al Mujaddid, Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad bin Abdulhalim bin Abdussalam bin Abdullah bin Abil Qosim bin Khudr bin Muhammad bin Taimiyah Al Haraniy Al Hambaliy. Lahir di daerah Haran tanggal 10 Rabi’ Awwal 661H.

Perjalanan Menuntut Ilmu dan mengajar

Beliau belajar fikih dan usulnya pada orang tua beliau. Beliau belajar pada banyak ulama’ diantaranya: Syaikh Syamsudin, Syaikh Zainudin bin Al Munajja, dan Al Majd bin Asakir. Beliau membaca (belajar) bahasa Arab pada Ibn Abdilqowwiy. Beliau juga belajar kitab Sibawaih dan memahaminya. Beliau juga menguasai ilmu hadits. Beliau mendengar kutubus sittah dan al-musnad beberapa kali. Beliau juga belajar tafsir dan sangat ahli di dalamnya. Beliau juga menguasai ushul fiqih, fara’idh, ilmu hitung, dan lainnya. Beliau juga ahli dalam membantah ilmu kalam dan filsafat.

Orang tua beliau adalah seorang ulama’ besar madzhab Hambali. Setelah orang tua beliau meninggal maka Syaikhul Islam mengganti peranannya. Saat itu umur beliau masih sekitar 19 tahun. Beliau pun mulai terkenal. Al Hafidz Abu Hafsh Umar bin Ali Al Bazar, yang hidup sezaman dengan syaikhul Islam, berkata tentang beliau, “Jika dibacakan dimajelisnya ayat-ayat al Qur’an maka beliau dapat dengan cepat menafsirkannya… Sungguh Allah telah memberinya karunia mengetahui khilaf-khilaf diantara ulama’, dalil-dalil mereka, sebagian besar perkataan dan ijtihad-ijtihad (pendapat) mereka dalam permasalahan-permasalahan. Beliau juga mengetahui dari apa yang diriwayatkan dari mereka baik yang rajih (kuat) maupun yang marjuh (lemah), yang maqbul (diterima) atau mardud (ditolak)… Jika beliau ditanya sesuatu dari hal tersebut maka seolah seluruh yang diriwayatkan dari Rasul dan para sahabat ada padanya, dari yang paling awal dan paling akhir… hal ini telah disetujui (dibenarkan) oleh setiap orang yang pernah melihatnya atau belajar dari ilmu beliau, dari orang-orang yang akalnya tidak dikalahkan oleh kebodohan atau hawa nafsu.” [Al A’lam Al Aliyah fi Manaqibi Sayikhi Al Islam Ibni Taimiyah karya Imam Bazar, tahqiq Dr Shalahudin Munajjid, hal 23-25]

Karangan beliau

–          Majmu’ al fatawa, 35 Jilid

–          Muwafaqati shahihi al manqul li shorihi al ma’qul 10 jilid.

–          Al Jawabu ash shahih liman baddala diina Al Masih.

–          Minhajus sunnah an nabawiyah fi ar rad ‘ala asy syi’ah wa al qodariyah

–          Al fatawa al mishriyah

–          Al ikhtiyarat al fiqhiyah

–          Al qawa’idu an nuraniyah al fiqhiyah

–          Naqdh manhaji at ta’siis

–          Iqomatu ad dalil ala ibthaali at tahliil

–          Syarh al ‘aqidah al ashfahaniyah

–          Ash Shafadiyah

–          Al Isthiqomah

–          Kitabu al iman

–          Kitabu naqdh al manthiq

–          Kitabu an nubuwat

–          Iqtidha’ shiratha al mustaqim mukhalafati ashhabi al jahim

Ini diantara karangan beliau. Masih banyak tulisan, risalah, fatwa-fatwa beliau yang hilang atau belum dicetak.

Pujian Ulama’ pada Beliau

Banyak sekali pujian ulama terhadap beliau. Diantaranya murid beliau, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, “Tidaklah beliau mendengar sesuatu pasti menghafalnya. Kemudian beliau menyibukkan diri dengan ilmu. Beliau adalah orang yang cerdas (dan) banyak hafalan. Beliau menjadi imam dalam tafsir dan hal yang terkait dengannya. Beliau alim (yang sangat mengetahui) dalam fikih. Beliau lebih mengetahui fikih madzhab-madzhab dari pada ahli madzhab tersebut baik yang hidup sezaman dengan beliau atau yang selainnya. Beliau juga alim tentang perbedaan pendapat di kalangan ulama’. Alim dalam masalah usul dan furu’ (cabang), nahwu, lughah, dan ilmu-ilmu yang lainnya…. ” [Bidayah wa nihayah 14/118-119]

Al Hafidz Al Maziy, “Saya belum pernah melihat yang serupa dengan beliau. Dan beliau sendiri belum pernah melihat yang seperti dirinya. Saya tidak melihat orang yang lebih mengetahui kitabullah dan sunnah rasulNya dan lebih ittiba’ (mengikuti) keduanya melebihi beliau.”

Al Hafidz Ibnu Daqiqi Ied berkata, “Ketika aku bertemu dengan Ibnu Taimiyah maka aku dapati dia seorang yang (seolah) seluruh ilmu berada dihadapannya. Dia mengambil yang dia mau dan meninggalkan yang ia mau.

Ibnu Haririy berkata, “Jika Ibnu Taimiyah bukan seorang syaikhul Islam maka siapa (yang berhak disebut syaikhul Islam)??

Murid-Murid Beliau

Banyak sekali murid-murid beliau yang menjadi ulama besar setelahnya. Mereka menyebarkan dan meneruskan ilmu dan dakwah beliau.  Diantara muridnya yang terkenal: Imam Ibnu Qoyyim, Imam Ibnu Katsir, Al Hafidz Adz Dzahabiy, Al Hafidz Ibnu Abdilhadi dan selainnya –semoga Allah merahmati mereka semua-.

Wafat

Beliau meninggal malam Senin, tanggal 20 Dzulqo’dah 728 H. Semoga Allah merahmati beliau.

 

Diringkas dari kutaib Min A’laamil Mujaddidiin karya syaikh Dr. Saleh al Fauzan hafidzahullah.

Abu Zakariya Sutrisno. Riyadh, 27/11/1435H.

Artikel: www.ukhuwahislamiah.com

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here